top of page

Peter Wegge, gevestigd te Oudedonklaan 52 2100 Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Peter Wegge is de Functionaris Gegevensbescherming van Peter Wegge Hij is te bereiken via info@peterwegge.coach.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Wegge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Beroepsgegegevens in het kader van loopbaanbegeleiding of andere vorm van coaching

 • Eventuele verslagen van coaching gesprekken en/of foto's die genomen werden tijdens de coaching gesprekken om als verslag te dienen (foto's enkel van notities op bord, flipchart of van opstellingen met foto's etc...)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Peter Wegge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: pasfoto indien u deze zelf heeft bezorgd en enkel in functie van eventuele "klantenreviews"

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Door je gegevens te verstrekken geef je aan Peter Wegge toestemming om uw persoonsgegevens voor de doelen, zoals hieronder beschreven, te gebruiken. 

Peter Wegge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Klantenadministratie

 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van VDAB loopbaanbegeleiding)

 • Onze marketing-activiteiten te ondersteunen via social media kanalen en website

 • Peter Wegge analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. De gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt en worden niet aan derden verstrekt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren​

Peter Wegge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle coachings die gebeuren met de loopbaancheques van de VDAB zijn we wettelijk verplicht om alle gegevens een legislatuur +10 jaar bij te houden. Ook de verslagen (indien opgemaakt) van andere coachings worden maximum 10 jaar bijgehouden. 

Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Peter Wegge verbindt zich ertoe om gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na laatste gebruikt of na de beëindiging van de saemenwerking. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Peter Wegge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (bijv. VDAB in het kader van coaching met loopbaancheques van VDAB)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peter Wegge gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Wegge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@peterwegge.coach.
Om er zeker dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we u per SMS een code sturen die u per mail moet bevestigen (combinatie van telefoonnummer en email moet uw identiteit garanderen).  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Peter Wegge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peter Wegge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@peterwegge.coach

Privacy Statement

bottom of page